ابلاغ سهمیه جدید پایه عمومی کلیه ناوگان دیزلی در تیر ماه سال 96

 

با توجه به مصوبات کارگروه سیستم جامع پیمایش ناوگان حمل ونقل بار و مسافر ، سهمیه جدید پایانه عمومی ناوگان دیزلی ساماندهی نشده و همچنین ناوگان دارای کارت هوشمند فعال فاقد عملکرد در 3 ماه متوالی بر اساس اسناد حمل در مرداد ماه سال 96 به شرح زیر است:

 

 سهمیه پایه عمومی کاهش یافته-لیتر  کاربری
250

تا 3/5 تن

500

از 3/5 تا 6 تن

 500

 از 6 تا 10 تن

800

از 10 تا 20 تن 

800

از 20 تا 30 تن

800

از 30 تا 40 تن

800

از 40 تا 50 تن

800

بالای 50 تن 

170

تا 9 نفر

220

از 10 تا 15 نفر 

400

از 16 تا 26 نفر

700

از 27 تا 40 نفر

700

بالای 40 نفر